Консултации при изготвяне на ПУРН

Разпоредбите на Европейска Директива за наводненията и Закона за водите изискват разработването на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), да се осъществи при активно участие на всички заинтересовани страни. Основен елемент в този процес са консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се провеждат под различни форми: писмени консултации; консултации чрез интернет; Басейнов съвет; срещи с обществеността и заинтересованите страни; проучвания и анкети.

Консултациите с обществеността се провеждат на различните етапи от разработване на ПУРН.

 В края на 2012г. БДУВДР разработи и публикува Работна програма за разработване на ПУРН и график за клонсултиране с обществеността.


Консултации по публикувания проект на ПУРН

Срокът за обществените консултации по проекта на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за басейново управление, обхващащ периода (2016-2021 г.) се удължава до 30 октомври 2016 г.

Удължаването е обвързано с провеждането на необходимата процедура по изготвяне на Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимост (ОС) на проекта на ПУРН (2016-2021 г.), в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

До тази дата всички заинтересовани страни могат да направят предложения, да изразят мнение или направят препоръки по пощата - на адрес 5800 гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60,  по факс - на номер 064 80 33 42, по електронна поща - на адреси dunavpurb@bddr.org  и dunavbd@bddr.org или чрез директната форма за обратна връзка в интернет страницата на БДДР.

 

Срещи и консултации със заинтересованите страни в Дунавски РБУ

 

Становища, мнения и препоръки, постъпили в хода на обществените консултации

Регистър на постъпилите становища, мнения и препоръки

Всички становища, мнения и препоръки можете да намерите тук.

 

 ===============================================================

Консултации в процеса на разработване на проект на  ПУРН

Обществените консултации в процеса на разработване на ПУРН са извършени в изпълнение на Договор за обществена поръчка (ОП) №Д-ПУРН-7/ 06.10.2015 г. с предмет "Организация и провеждане на обществени консултации по проекта на План за управление на риска от наводнения" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", приключил на 31.10.2015 г. Изпълнител на ОП е "СЪНИ СИТИ" ЕООД.

Основните дейности включват:

- Изготвяне и разпространение на Информационна Дипляна за проекта на ПУРН;

- Анкетно проучване на мнението на обществеността и заинтересованите страни към определените приоритети и цели при управление на риска от наводнения в съответния РЗПРН, вкл. по отношение на мерките за постигане на целите;

- Провеждане на срещи със заинтересованите страни за обсъждане на определените приоритети, цели и мерки при управление на риска от наводнения в съответния РЗПРН;

- Анализ и обработка на резултатите от консултациите.

Резултати от проведеното анкетно проучване в процеса на разработване на ПУРН в Дунавски РБУ

Срещи със заинтересованите страни (резюме)

Резултати от проведените консултации с представители на заинтересовани страни в процеса на разработване на ПУРН в Дунавски РБУ