Резултати от изпълнението на дейностите по проекта

          На пресконференция, проведена на 28.10.2015 г. в Националния пресклуб на БТА, директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район” представи реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проект Разработване на планове за управление на риска от наводнения“.

Проектът е финансиран по  Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." и има за цел осигуряване на необходимата научно-практическа подкрепа и подпомагане на Басейновата дирекция при изготвяне на плана за управление на риска от наводнения.

Стойността на проекта е 11 716 204,30 лв. с ДДС, от които 9 372 963,44 лв. от Кохезионния фонд  на Европейския съюз и 2 343 240,86 лв. национално съфинансиране.

         Разработен е проект на плановия документ за управление на риска от наводнения, включително програма от мерки за намаляване на неблагоприятните последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното наследство. В момента се обобщават резултатите от проведения широк кръг от консултации с представителите на групите заинтересовани страни, след което документа ще бъде завършен. В резултат на изпълнението на дейностите по проекта Басейнова дирекция „Дунавски район” е разработила предварителна оценка на риска от наводнения. Определени са райони със среден и висок риск от наводнения. Предприети са мерки за информиране на заинтересованите страни, включително изработена е интернет страница за представяне на резултатите.

 

Резултати от изпълнението на дейностите по проекта „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“