Уведомяване на заявителите относно отпадане на необходимостта от прилагане на някои документи към заявленията за издаване на разрешителни за ползване на воден обект или за водовземане във връзка с изминенията и допълненията на разпоредбите на чл. 60 от Закона на водите (ДВ бр. 98 от 2018 г. в сила от 27.11.2018 г.) - тук

Указания във връзка с процедури по издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни води посредством чужди съоръжения - тук