21 март 2016 г., среща, организирана от Българска асоциация по водите

На 21 март Българска асоциация по водите (БАВ)  и сдружение „Аз обичам водата“ организираха кръгла маса на тема „Ролята на водните операторите в Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и в Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН)“. Басейнова дирекция „Дунавски район“ представи проектите на двата плана, по които в момента се провеждат обществени консултации – План за управление на речните басейни 2016 – 2021 и План за управление на риска от наводнения – 2016 – 2021. Подробна информация за срещата можете да намерите на страницата на БАВ.

Презентация на БДДР, представена на срещата

 

Галерия