Консултации на национално ниво

Министерството на околната среда и водите инициира на национално ниво тематични срещи за обсъждане на мерките за постигане на по-добро състояние на водите през 2016-2021 г., включени в проектите на четирите Плана за управление на речните басейни. Обсъжданията са през месеците април и май и се провеждат в министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, на  икономиката, на енергетиката, на здравеопазването. Проектите за планове за управление на речните басейни бяха представени и на срещи, организирани от Българска асоциация по водите и Българска стопанска камара.

В срещите се включат експерти от четирите Басейнови дирекции и дирекция „Управление на водите“ на МОСВ. Целта е на най-ранен етап да се информират заинтересованите ведомствата за мерките, които са насочени към водоползвателите – в селското стопанство, ВиК, енергетиката, икономиката и здравеопазването, имащи ангажименти по изпълнението им. Мерките са предложени за обществени консултации до 1 юни 2016 г. и засягат изграждането на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води, на рибни проходи при съоръжения за водовземане, прилагането на добри земеделски практики и други.

 

6 април 2016 г., среща в МЗХ за представяне на Проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление

31 март 2016 г., среща, организирана от Българска стопанска камара

21 март 2016 г., среща, организирана от Българска асоциация по водите