Консултации по установени значими проблеми при управлението на водите

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ

 

Междинният преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление се извършва съгласно изискванията на Глава Десета „Управление на водите”, Раздел ІV „Характеризиране на района за басейново управление на водите” на Закона за водите и в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС.

Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите е ключов етап при актуализирането на Плана за управление на речните басейни. С този преглед приключва работата по актулизирания анализ на характеристиките и състоянието на повърхностните и подземните води в района за басейново управление и се поставя основата за разработване на програмата от мерки за постигане и запазване на добро състояние на водите през следващия цикъл на управление .

За идентифицирането на значимите проблеми при управление на водите БДУВДР извърши обстоен анализ, включващ:

  • Актуализиран анализ на характеристиките на Района за басейново управление : какви са нашите вод ; на какви видове, категории и типове се разделят; кои са основните единици за управление- водните тела
  • Преглед и актуализация на регистъра на зоните за защита на водите - какви и кои са тези зони, които трябва да опазваме да поддържаме
  • Анализ на натиска върху водите – кои видове човешка дейност и/или други фактори оказват негативно влияние върху състоянието на водите и в какво се изразява това влияние
  • Анализ на въздействието върху водите – какво е качеството и количеството на повърхностните и подземните води, в каква степен те са  повлияни от човешката дейност; съществува ли риск тези води да не постигнат добро състояние и по какви причини

В резултат на този анализ са идентифицирани значимите проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление, към преодоляването на които ще бъдат насочени мерките в актуализирания План за управление на речните басейни .

БДУВДР разчита на активното участие на всички заинтересовани страни и цялата общественост в процеса на формулиране на проблемите, тъй като този процес е основата за  планиране на адекватни и ефективни мерки за подобряване на състоянието на водите и за успешното прилагане на тези мерки. 

 

Пълният текст на документа и приложенията към него може да намерите тук:

 

Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район

 

Документът и приложенията към него са на  разположение на всички заинтересовани страни  за консултации, мнения и предложения  за срок от шест месеца - до 01.06.2015г.

 

Дата на публикуване: 28.11.2014

 

Всички въпроси, препоръки и предложения,  свързани  с проблемите при управление на водите в  Дунавски район  може да изпращате по предпочитан от Вас начин:

                         по пощата: на адрес   5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
                         по електронна поща : на адрес   dunavbd@bddr.org;   dunavbd@gmail.com
                         чрез нашата директна форма за обратна връзка тук