Консултации в Дунавски район за басейново управление

График на срещи в рамките на обществени консултации по Проект на План за управление на речните басейни в дунавски район за басейново управление

Обществено обсъждане на Проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление, град Плевен, 16 май 2016 г., зала „Плевен“ .

Дневен ред

Списък на присъствалите - първи модул

Списък на присъствалите - втори модул

Презентация - първи модул

Презентация - втори модул

Протокол от срещата

 

Обществено обсъждане на Проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление, град Русе, 18 май 2016 г., зала Областна администрация.

Дневен ред

Списък на присъствалите - първи модул

Списък на присъствалите - втори модул

Презентация - първи модул

Презентация - втори модул

Протокол от срещата

 

Обществено обсъждане на Проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление, град София, 20 май 2016 г., зала РИОСВ - София .

Дневен ред

Списък на присъствалите - първи модул

Списък на присъствалите - втори модул

Презентация - първи модул

Презентация - втори модул

Протокол от срещата