6 април 2016 г., среща в МЗХ за представяне на Проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление

Сътрудничество в управлението на водите с МЗХ беше един от акцентите в провелата се среща в рамките на обществените консултации по Проект на ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г.

На 6 април се проведе среща за представяне на Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016 -2021 г., която е част от обществените консултации на национално ниво. Участниците в срещата бяха запознати с натиска и въздействието на селското стопанство върху състоянието на подземни и повърхностни води и с предвидените мерки за постигане на добро състояние на водите в Дунавски район за басейново управление. Една от дискутираните теми по време на срещата беше сътрудничеството между двете министерства с цел ефективното и устойчиво прилагане на програмите от мерки, засягащи пряко инвестициите в хидромелиорации, които се очаква да бъдат финансирани по под-мярка 4.1. от ПРСР 2014-2020 г.

На срещата беше представена презентация  "ПУРБ в Дунавски район  и селско-стопански дейности"

 

Галерия