Консултации при актуализацията на картите на заплахата и риска от наводнения

Консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания на Картите на заплахата и на риска от наводнения се провеждат под различни форми: писмени консултации; консултации чрез интернет; срещи с обществеността и заинтересованите страни; проучвания и анкети. На основание чл.146с, ал.1 от Закона за водите, в периода 25.02.2022г. - 26.04.2022г. се проведоха обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост в Дунавски РБУ, съгласно графика в таблицата под текста.

След получени становища, мнения и препоръки, финалните карти на заплахата и на риска от наводнения са публикувани на страницата на БДДР.

Регистрационен формуляр

Запис от Уебинар на 10 март