Консултации на проекта на ПУРН 2022-2027

Разпоредбите на Европейска Директива за наводненията и Закона за водите изискват преразглеждането и/или актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) да се осъществи при активно участие на всички заинтересовани страни. Основен елемент в този процес са консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се провеждат под различни форми: писмени консултации; консултации чрез интернет; Басейнов съвет; срещи с обществеността и заинтересованите страни; проучвания и анкети.

Консултациите с обществеността се провеждат на различните етапи от процеса на актуализация на ПУРН

На 15.12.2022 г. е публикуван План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ПРОЕКТ)

Една от основните форми на провеждане на обществени консултации при актуализацията на ПУРН представляват дискусионните срещи със заинтересованите страни. График на дискусионните срещи по основните поречия в Дунавски район на басейново управление е наличен тук. Всяко заинтересовано лице, което прояви интерес за участие в срещите, следва да се обърне към Басейнова дирекция "Дунавски район", с цел осигуряване на достъп до събитието. Срещите ще се провеждат он-лайн чрез платформата Zoom.

За улеснение на заинтересованите страни публикуваме Презентация с проекта на ПУРН и информационна брошура.

Проектът на План за управление на риска от наводнения  2022 – 2027 г. в Дунавски район е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения  до 10.09.2023 г. 

Всички становища, мнения и препоръки, свързани с План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление, може да изпращате по предпочитан от Вас начин:

                          по пощата: 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
                          по електронна поща : dunavbd@bddr.bg; 
                          чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

 

Протоколи от проведените срещи със заинтересованите страни:

Протокол  от среща в град Плевен - 26.04.2023 г.

Протокол от онлайн среща за поречията на р. Огоста и реките западно от р. Огаста - 10.05.2023 г.

Протокол от онлайн среща за поречие на р. Янтра - 17.05.2023 г.

Протокол от онлайн среща за поречия на реките Вит, Осъм и Искър(долно поречие) - 18.05.2023 г.

Протокол от онлайн среща за горно поречие на р. Искър - 30.05.2023 г.

Протокол от онлайн среща за поречия на реките Русенски Лом, Янтра(долно поречие) и Добруджански реки - 31.05.2023 г.

Становища постъпили от заинтересовани страни:

Становища постъпили в хода на обществените консултации