Консултации по екологичната оценка на проект на ПУРН 2022-2027

Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на процедура по задължителна Екологична оценка (ЕО), съвместена с процедура по оценка за съвместимостта на ПУРН с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, на отделните етапи на процедурата по ЕО се провеждат консултации със заинтересовани страни и компетентни органи. 

На 27.09.2023 г. са публикувани Доклад за екологична оценка на ПУРН 2022-2027 г. за ДРБУ, с всички приложения към него и Доклад за оценка на степента на въздействие.

Крайна дата за изразяване на становища: 27.10.2023 г.

На 31.10.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, заседателна зала, ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка на ПУРН 2022-2027 г. за ДРБУ, с всички приложения към него, вкл. и Доклад за оценка на степента на въздействие.

Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес:

  • гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60,
  • гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

както и по електронна поща: dunavbd@bddr.bg

Публикувано на 27.09.2023 г. 

 

Материали и документи от проведеното на 31.10.2023 г. обществено обсъждане можете да намерите тук

 

Становища, постъпили от заинтересовани страни:

Становища, постъпили в хода на обществените консултации по екологичната оценка на ПУРН.

Всички становища можете да намерите тук.