ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район

Съгласно разпоредбите на Рамковата директива за водите и Закона за водите Планът за управление на речните басейни (ПУРБ), се актуализира на всеки шест години. Ключова роля в този процес играят Консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се извършват на различните етапи от актуализиране на плана.

Първа стъпка в подготовката на третия шестгодишен цикъл на управление на водите от 2022 г. до 2027 г. е публикуването и предоставянето им за консултации със заинтересованите страни на: Работна програма за актуализация на ПУРБ с основните дейности по актуализирането на плана, както и сроковете за реализирането им и График на обществените консултации, които е необходимо да се проведат при актуализацията на ПУРБ в Дунавски район. 

Втори ключов етап от актуализацията на ПУРБ в Дунавски район, с период на действие 2022 – 2027 г., е изготвянето и публикуването на доклад Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление. Идентифицираните проблеми в района за басейново управление поставят основата за разработване на програмата от мерки за постигане и запазване на добро състояние на водите през  следващия цикъл на управление. Докладът е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, мнения и предложения за срок от 6 месеца - до 18.04.2022 г.