ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район

Съгласно разпоредбите на Рамковата директива за водите и Закона за водите Планът за управление на речните басейни (ПУРБ), се актуализира на всеки шест години. Ключова роля в този процес играят Консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се извършват на различните етапи от актуализиране на плана.

 

Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление

На 30.03.2024 г. е публикуван за консултации с обществеността проектът на актуализиран План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление, в съответствие с чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите.

Настоящият проект на актуализиран  План за управление на речните  басейни (ПУРБ) се изготвя на основание чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и въз основа на глава Х, Раздел VІ от  Закона за водите и чл.13 от Директива 2000/60/ЕС (РДВ). При изготвянето на проекта на ПУРБ са взети предвид и разпоредбите  на Глава Х, Раздели ІІІ, ІV и V от ЗВ, както и изискванията на чл.4,5,6,7, 8 и 11 на РДВ.

Планът за управление на речните басейни представя информацията за характеристиките на района за басейново управление, идентифицирания значим натиск от човешка дейност и въздействия върху водите,  осигурява информация за регистъра на зоните за защита на водите, за състоянието на водите, за целите и изключенията от постигане  на целите за добро състояние на повърхностните и подземните води и за икономическия анализ на водоползването. Въз основа на този анализ и отчитайки взаимовръзката между движещите сили, натиска и въздействието са предвидени мерки, целящи постигане и поддържане на целите за добро състояние на повърхностните и подземните води  на свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите.

Актуализираният План за управление на речните басейни е изготвен от Басейнова дирекция Дунавски район  въз основа на резултатите  от  изпълнението на проект „ПУРБ 2022-2027“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и партньори четирите басейновите дирекции. Проектът бе финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, и изпълнен с консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитие.

Проектът на ПУРБ може да намерите тук.

Проектът на План за управление на речните басейни. в Дунавски район е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения  за срок от шест месеца до 30.09.2024 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Първа стъпка в подготовката на третия шестгодишен цикъл на управление на водите от 2022 г. до 2027 г. е публикуването и предоставянето им за консултации със заинтересованите страни на: Работна програма за актуализация на ПУРБ с основните дейности по актуализирането на плана, както и сроковете за реализирането им и График на обществените консултации, които е необходимо да се проведат при актуализацията на ПУРБ в Дунавски район. 

Втори ключов етап от актуализацията на ПУРБ в Дунавски район, с период на действие 2022 – 2027 г., е изготвянето и публикуването на доклад Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление. Идентифицираните проблеми в района за басейново управление поставят основата за разработване на програмата от мерки за постигане и запазване на добро състояние на водите през  следващия цикъл на управление. Докладът е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, мнения и предложения за срок от 6 месеца - до 18.04.2022 г.