ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район

 

План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021г.

 приет с РЕШЕНИЕ № 1110 / 29.12.2016 год. на Министерски съвет

 

Резюме

на План за управление на речните басейни в Дунавски РБУ 2016-2021г.

 

Програма за изпълнение

на План за управление на речните басейни в Дунавски РБУ 2016-2021г.

 

Съгласно изискванията на Рамковата директива за водите ( 2000/60/ЕС) и чл.159 ал.1 от Закона за водите, Планът за управление на речните басейни  (ПУРБ) се преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалното му публикуване. Първият План за управление на речния басейн в Дунавски район за басейново управление беше публикуван в началото на 2010г. и обхваща периода до 2015 г. Актуализацията на ПУРБ се изготвя съгласно работна програма, която се публикува и обявява на обществеността за консултации. Съдържанието на актуализирания ПУРБ се регламентира от чл.159 ал.2 на Закона за водите.

 

 

 

 

===================================================================

 

 

 

План за управление на речните басейни в Дунавски район
за басейново управление  2016 -2021 (проект)

публикуван  на 01.12.2015 г.

 

 

 Съобщение 

Във връзка с удължаване на срока за консултации по екологичната оценка, срокът за консултации, становища и предложения по проекта на План за управление на речните басейни 2016-2021г. се удължава до 06.12.2016г

 

публикувано на 04.11.2016

======================

 

Проектът на План за управление на речните басейни 2016-2021г. е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения  - до 06.12.2016г. /удължен/

 

Във връзка със стартиралия процес на обществени консултации разработихме анкетна форма с акцент планираните актуализирани програми от мерки в проекта на ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

Всички въпроси, препоръки и предложения,  свързани  с актуализирания План за управление на речните басейни 2016-2021 може да изпращате по предпочитан от Вас начин:
                         по пощата: на адрес 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа” № 60
                         по електронна поща : на адрес dunavpurb@bddr.org
                         чрез нашата директна форма за обратна връзка
тук