ПУРБ 2010-2015 в Дунавски район

 Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район се разработва от Басейнова дирекция Дунавски район съгласно изискването на чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и чл. 13 на Рамковата директива за водите. Настоящият План е публикуван на основание на параграф 138(1) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите.

ПУРБ е утвърден от министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-293/22.03.2010 г.

Основната цел на Плана е достигане на добро състояние на водите в Дунавския район за басейново управление до 2015 година.
Принос в разработване на ПУРБ в Дунавския район има Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", финансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и с национално съфинансиране.

 

Основни документи :

 

График и Работна програма на ПУРБ 2010-2015

Междинен преглед на установените значими проблеми

 

ПУРБ в Дунавски район 2010-2015   - пълен текст

 

Екологична оценка и оценка за съвместимост на ПУРБ 2010-2015

Становища за допустимост спрямо ПУРБ

Мерки за наблюдение и контрол на ПУРБ 2010-2015г. в Дунавски район

 

  •  

 

Раздел 1. Общо описание на характеристиките на Дунавски район за басейново управление

Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

Раздел 3. Списък и карти на зоните за защита на водите - регистър на зоните за защита на водите

Раздел 4. Мониторинг на водите

Раздел 5. Списък на целите за опазване на околната среда

Раздел 6. Кратък преглед на икономическия анализ на водоползване

Раздел 7. Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда

Раздел 8. Регистър на всички други подробни програми и планове в обхвата на Дунавски район за БУ, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води, имащи отношение към ПУРБ

Раздел 9. Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана

Раздел 10. Компетентен орган за управление на водите наименование и адрес

Раздел 11. Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга

Общо приложение към ПУРБ