Екологична оценка на ПУРН 2022 – 2027

Писмо ЕО-32/12.12.2023 относно обобщена справка съгласно чл. 29 чл.1 от Наредбата за ЕО

 

Обобщена справка съгласно чл.29 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

 

Решение № 260/01.12.2023 на Министър на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологчина оценка  № 6-5/2023

 

Становище по екологчина оценка  № 6-5/2023, с което се съгласува проект  на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление

------------------------------------------------------------------------

Документация по екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 след проведени консултации:

 

Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРН 2022-2027 в Дунавски район за басейново управление след консултации можете да намерите тук, а Приложения тук.

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРН 2022-2027 в Дунавски район за басейново управление след консултации можете да намерите тук.

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 след консултации можете да намерите тук, а Приложения тук, тук и тук.

Документация с резултати от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати органи и лица по екологична оценка на ПУРН можете де намерите тук, а Приложенията можете да намерите тук.

 

 Публикувано на 10.11.2023 год.

------------------------------------------------------------------------

Обществено обсъждане на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район 2022-2027 г. (ПУРН за ДР), Доклад за екологична оценка на ПУРН за ДР 2022-2027 г., с всички приложения към него, вкл. и Доклад за оценка на степента на въздействие

На 31.10.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Басейнова дирекция „Дунавски район“, с център гр. Плевен, съгласно разпоредбите на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, бе проведена среща за обществено обсъждане на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район 2022-2027 г. (ПУРН за ДР), Доклад за екологична оценка на ПУРН за ДР 2022-2027 г., с всички приложения към него, вкл. и Доклад за оценка на степента на въздействие.

На общественото обсъждане присъстваха: Директорът на БДДР инж. Румелия Петрова, експерти от БДДР, представители на Дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите (МОСВ), представители на „П-Юнайтед“ ЕООД, изготвили доклада за екологична оценка, вкл. доклада за оценка на степента на въздействие, както и представители на заинтересованите страни. Представителите на екипа на Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР), изготвили ПУРН, се присъединиха дистанционно.

Събитието беше открито от инж. Румелия  Петрова - директор на БДДР. Представител на екипа на МБВР представи основанието за разработване и актуализация на ПУРН, етапите и методологиите при неговото разработване, вкл. приоритетите и целите, заложени в него и предвидените мерки. Докладът за екологична оценка и докладът за оценка на степента на въздействие на ПУРН бяха представени от г-жа Станимира Иванова, представител на екипа по екологична оценка.

Презентация – „Доклад за Екологична оценка на ПУРН”

Протокол от общественото обсъждане

Присъствен списък – „Приложение – 1” към протокола

Снимков материал – „Приложение – 2“ към протокола

  

Становища, постъпили от заинтересовани страни:

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 г.

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за провеждане на консултации по проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район 2022-2027 г. (ПУРН за ДР), Доклад за екологична оценка на ПУРН за ДР, 2022-2027 г., с всички приложения към него, вкл. и Доклад за оценка на степента на въздействие,

съгласно изискванията на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., после. изм., бр. 70 от 7.08.2020 г.)

Басейнова дирекция „Дунавски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад за екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на ПУРН върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Дунавски РБУ, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на съобщението можете да намерите тук.

Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г. можете да намерите тук, а Приложения - тук

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 можете да намерите тук

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 можете да намерите тукПриложения - тук и тук и тук

Проектът на План за управление на риска от наводнения 2022-2027г. може да намерите - тук.

Крайна дата за изразяване на становища: 27.10.2023 г.

На 31.10.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, заседателна зала, ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка на ПУРН 2022-2027 г. за ДРБУ, с всички приложения към него, вкл. и Доклад за оценка на степента на въздействие.

Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес:

  • гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60,
  • гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

както и по електронна поща: dunavbd@bddr.bg

 

Публикувано на 27.09.2023 г. 

 

---------------------------------------------------------------------------

 
Задание за определяне на съдържание и обхват на Доклад за екологична оценка
на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022 – 2027 г. 
 
 
Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) представя Задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) 2022 – 2027 г.
 
Документът е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба ЕО).
 
Изготвеното Задание за съдържание и обхват на ДЕО на ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ се представя за обществени консултации. 
 
Съгласно изискванията на чл.19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба ЕО, през различните фази на подготовка на екологичната оценка, по изготвена схема се провеждат консултации с обществеността, заинтересуваните органи и засегнати трети лица.
 
Пълният текст на Задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 г. може да намерите - тук, а Приложения - тук.
 
Проектът на Планът за управление на риска от наводнения 2022-2027г. може да намерите - тук.
 
Крайна дата за изразяване на становища: 05.01.2023 г., включително.
 
Целева група: Всички заинтересовани 
 

Всички становища, мнения и препоръки, свързани с План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление, може да изпращате по предпочитан от Вас начин:

                         по пощата: 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
                         по електронна поща : dunavbd@bddr.bg;
                         чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

 

Заданието е публикувано на 22.12.2022 г.