На 22 март 2012 г. – Световен Ден на водата, министърът на околна среда и води Нона Караджова откри първата автоматична станция за мониторинг на водите на река Струмешница, в района на Петрич.  Сред гостите са Народни представители, представители на местната държавна и общинска власт, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, представители на дирекция "Управление на водите" – МОСВ, Басейнови дирекции – Плевен, Пловдив, Благоевград, Варна, Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Благоевград, Национални паркове „Рила” и „Пирин”.

                С откриването на станцията министър Караджова направи официалното откриване на цялата мрежа от автоматични станции на територията на страната - част от Националната система за мониторинг на повърхностните води. Мрежата от автоматични станции се управлява и поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/. Обхваща 23 автоматични станции по транграничните поречия, съоръжени със съвременни сензори за наблюдение както на физико-химични параметри на повърхностните  води, така и на метеорологични параметри. Освен за изпълнението на програмите за мониторинг, чрез нея се осъществява и непрекъснат контрол на стратегически точки от водните басейни и се осигурява ранно предизвестяване за замърсявания, аварийни ситуации и природни бедствия. С изграждането на тази мрежа България осъществява важна стъпка към спазване изискванията на ЕС за високо ниво на достоверност на данните за оценка на актуалното състояние на повърхностните води.