Екологична оценка на проекта на ПУРБ 2022-2027

 Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка на проект на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за периода 2022-2027 г. и Схема за провеждане на консултации

 

Проектът на третия План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е разработен в съответствие с чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 13 на Рамковата директива за водите (РДВ). Съдържанието на актуализирания план се регламентира от чл. 159, ал. 2 на ЗВ.  

ПУРБ се преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалното му публикуване, в изпълнение на изискванията на член 14 от РДВ и чл. 159, ал. 1 от ЗВ. Проектът на ПУРБ обхваща третия планов период съгласно РДВ до 2027г. и представлява актуализация на ПУРБ 2016-2021 г. Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на ЗВ (Обн. ДВ. бр.20 от 11 март 2022 г.), Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализиран план по реда на чл. 159 ал.3 от ЗВ.

ПУРБ попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е предмет на задължителна Екологична оценка (ЕО). Съгласно ЗООС за него трябва да бъде проведена и процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Процедурата по ЕО се извършва по реда на ЗООС при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС. За определяне на допустимостта на плана съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредбата за ОС и извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитените зони по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС пред компетентния орган е представено уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл.19а от Наредба за ЕО, е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДEО). Пълният текст на Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 г. може да видите тук.

Съгласно чл. 19, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), през различните фази на подготовка на проекта на плана и ЕО, по изготвена схема се провеждат консултации с обществеността, заинтересуваните органи и засегнати трети лица.

Изготвеното Задание за обхват и съдържание на ДEО на проекта на ПУРБ в Дунавски район за периода 2022-2027 г. се представя за консултации със специализираните органи, ведомства и заинтересовани страни по Схемата за провеждане на консултации - може да видите тук.

Проектът на ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за периода може да намерите - тук

Всички становища, мнения и препоръки, свързани със Задание за обхват и съдържание на ДЕО на проекта на ПУРБ в ДРБУ за периода 2022-2027 г., могат да бъдат депозирани в Басейнова дирекция „Дунавски район“, по предпочитан от Вас начин:

                         по пощата: на адрес   5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”

                          по електронна поща:  на адрес   dunavbd@bddr.bg ; 

                          чрез директна форма за обратна връзка  тук

 

Срокът за представяне на становища по заданието е 14 - дневен от датата на публикуването.

 

Заданието е публикувано на 13.06.2024г.