Значими проблеми при управление на водите 2022-2027

Доклад за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в
Дунавски район за басейново управление
 

Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите е етап от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за Дунавски район с период на действие 2022-2027 г. Докладът осигурява информация за значимите видове въздействия, на база на които са определени значимите проблемите в областта на водите. Очертани са идеи за това как да се справим с тях – отговори и предложения за мерки за достигане на екологичните цели – постигане и поддържане на добро състояние на водите.

Публикуваният документ "Междинен преглед на значими проблеми при управление на водите в Дунавски район" и приложенията към него са на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, мнения и предложения за срок от 6 месеца - до 18.04.2022 г.

 
 
Дата на публикуване: 15.10.2021г.
 
 
 
 Приложения:
 

 

 Резюме на проект на доклад за Междинните проблеми в Дунавски район за басейново управление може да намерите на български език тук и на английски език тук.
 
 
Докладът за междинен преглед на значимите проблеми за Дунавски район за басейново управление е изготвен с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз  по проект BG16M1OP002-1.017-0001-C01 „ПУРБ 2022-2027“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и партньори четирите басейнови дирекции. Докладът е изготвен от Басейнова дирекция „Дунавски район“ с консултантската помощ на Международната банка за възстановяване и развитие по „Споразумение за предоставяне на консултантски услуги в подкрепа на изготвянето на плановете за управление на речните басейни и плановете за управление.