Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) е първи етап от процеса на прилагане на Директива 2007/60/ЕО (Европейска Директива за наводненията). ПОРН се извършва съгласно утвърдена методика по чл. 187, ал. 2, т. 6 от Закона за водите. Съгласно изискванията на Глава VI от Директивата за наводненията,  на всеки шест години страните - членки извършват преразглеждане и ако е необходимо - актуализация на ПОРН. 

Проектът на актуализираната ПОРН е публикуван за обществени консултации на 17 март 2021 г. В рамките на срока за консултации по Проекта на ПОРН е планирано провеждането на шест онлайн срещи.

Становища, забележки, препоръки и коментари по публикувания проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения могат да бъдат изпращани на адрес: ул.„Чаталджа“№ 60, п.к 1237, както и на e-mail: dunavbd@bddr.org.

Крайният срок за представяне на становища по документа е 7 юни, 2021 г. 

 

Актуализация на ПОРН в Дунавски район за басейново управление - проект

 
Приложения

Приложение 1     Резюме на проект на ПОРН

Приложение 2     Използвани данни за изготвяне на проект на ПОРН

Приложение 3     Анкета за описание на минали наводнения   

Инструкция за попълване на анкета за описание на минали наводнения

Приложение 4     Критерии и прагове за определяне на наводнения със значителни неблагоприятни последици според чл. 4.2.(б) от ДН;

Приложение 5     Списък с регистрирани наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. на територията на Дунавски район за басейново управление

Приложение 6     Критерии за значимост на сериозни минали наводнения според чл. 4.2.(в) от ДН;

Приложение 7    Критерии и прагове за определяне на потенциални неблагоприятни последици от бъдещи наводнения според чл. 4.2.(г) от ДН;

Приложение 8    Списък на определените места за потенциални бъдещи наводнения в Дунавски РБУ според чл. 4.2.(г) от ДН;

Приложение 9    Критерии и правила за определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения според чл. 5 от ДН

Приложение 10   Списък на определените РЗПРН за Дунавски РБУ

Приложение 11   Таблица с оценка по критериите за риска от наводнение на определените РЗПРН за Дунавски РБУ

Приложение 12   Паспорти на определените РЗПРН за Дунавски РБУ

Приложение 13   ГИС данни на определените РЗПРН за Дунавски РБУ

Приложение 14   Карти

Приложение 15   Проведени консултации с обществеността за изготвяне на проект на ПОРН

------------------------------------------------------------------------------

Executive Summary Draft of PFRA