График и работна програма за актуализацията на ПУРН

Настоящата Работна програма и графикът за консултации включват дейностите по актуализацията на действащият План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021г. за Дунавски район за басейново управление (ДРБУ).

Работната програма за актуализацията на ПУРНи графикът за консултациите с обществеността, които трябва да се проведат, са изготвени и публикувани съгласно изискванията на Директивата за наводненията (ДН) и чл.146 „о” от Закона за водите.

На основание чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и чл. 7 от Директивата за наводненията, Басейнова Дирекция „Дунавски район“ (БДДР) изготвя ПУРН за ДРБУ, който се актуализира на всеки шест години. Ключова роля в този процес играят консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се извършват на различните етапи от разработване и актуализиране на ПУРН. За да се осигури участието на широката общественост е необходимо наличието на подходяща информация за планираните мерки, както и докладване за напредъка, постигнат при тяхното прилагане, с оглед широката общественост да се включи преди да бъде прието окончателното решение за необходимите мерки.

За по-подробна информация: Работна програма за актуализация на ПУРН в Дунавски басейн и график на консултациите с обществеността.

Срокът на консултацията е 6 месеца, считано от: 22.12.2018г.

Всички въпроси, препоръки и предложения, свързани с актулизираната Работна програма  и  График на обществените обсъждания, които е необходимо да се проведат за актуализация на ПУРН в Дунавски район за басейново управление за втория планов  период 2022-2027г. може да изпращате по предпочитан от Вас начин:
                         по пощата: на адрес   5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
                         по електронна поща : на адрес   dunavbd@bddr.org;   dunavbd@gmail.com
                         чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

Дата на публикуване: 21.12.2018г.