Карти на заплахата и риска от наводнения

Картите на заплахата и на риска от наводнения се разработват в изпълнение на чл.146д от Закона за водите (ЗВ) и чл. 6 от Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията, ДН). Те се изготвят за всеки от утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ). На основание на чл.146з, ал.2 от ЗВ картите на заплахата и на риска от наводнения се преразглеждат и актуализират на всеки 6 години. Компетентен орган за разработването и актуализирането им е директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“.
На 25 февруари 2022 г. на интернет страницата на БДДР бяха публикувани Проектни актуализирани карти на заплахата и на риска от наводнения, с което стартира процесът на обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост. Съгласно чл.146с от Закона за водите, проектните карти на заплахата и на риска от наводнения се публикуват и предоставят на обществеността за консултации и писмени становища за срок от не по-малко от два месеца, считано от датата на публикуването им .

В хода на обществените консултации, проведени в периода 25 февруари-26 април 2022 г. бяха получени становища, коментари и препоръки от заинтересованите страни, в резултат на които са извършени корекции в съдържанието на картите и в оценката на заплахата и риска от наводнения.

Финални карти на заплахата и риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление по основни поречия:

  1. Карти поречие реки западно от р. Огоста
  2. Карти поречиe р. Огоста
  3. Карти поречие р. Искър
  4. Карти поречиe р. Вит
  5. Карти поречиe р. Осъм
  6. Карти поречие р. Янтра
  7. Карти поречиe р. Русенски Лом
  8. Карти поречие Добруджански реки
  9. Карти на река Дунав

Картите на заплахата и на риска от наводнения за утвърдените 35 бр. РЗПРН в ДРБУ са изготвени в рамките на Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“ Дейностите по проекта се изпълняват в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги при изготвянето на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за България между Министерство на околната среда и водите и Международна банка за възстановяване и развитие.
Изискванията за изготвяне на картите са регламентирани в актуализираната национална Методика за оценка на заплахата и на риска от наводнения, утвърдена със Заповед № РД-833/30.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, която заменя Методиката използвана за разработване на картите от първия цикъл на прилагане на ДН. В нея се въвеждат нови подходи за оценка на заплахата от дъждовни и внезапни наводнения, актуализират се методите за оценка на уязвимостта и риска.
Резюме на използваната актуализирана Методика и на резултатите от прилагането и при изготвянето на картите на заплахата и на риска от наводнения.
Типовете наводнения, характерни за всеки конкретен РЗПРН в ДРБУ, за които са изготвени карти на заплахата и риска можете да видите тук.