Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район

Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) е първият етап от процеса на прилагане на Директива 2007/60/ЕО (Европейска Директива за наводненията). Съгласно изискванията на Глава VI от Директивата за наводненията,  на всеки шест години страните - членки извършват преразглеждане и в случай на необходимост - актуализация на ПОРН. 

Проектът за на ПОРН 2022-2027 е публикуван за консултации с обществеността на 17 март 2021 г. В периода от 12.04.2021 г. до 28.05.2021 г., в рамките на обществените консултации бяха проведени 6 броя онлайн срещи със заинтересованите страни

След обработка на получените предложения, бележки и допълнителна информация по време на консултациите, е изготвен финален вариант на Предварителната оценка на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г.

В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в Дунавски РБУ са определени 35 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), вкл. река Дунав, разпределени в девет основни поречия.  РЗПРН са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. 

 

 Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г. 

 
Приложения

Приложение 1     Резюме на ПОРН

Приложение 2     Използвани данни за изготвяне на ПОРН

Приложение 3     Анкета за описание на минали наводнения   

Инструкция за попълване на анкета за описание на минали наводнения

Приложение 4     Критерии и прагове за определяне на наводнения със значителни неблагоприятни последици според чл. 4.2.(б) от ДН;

Приложение 5     Списък с регистрирани наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. на територията на Дунавски район за басейново управление

Приложение 6     Критерии за значимост на сериозни минали наводнения според чл. 4.2.(в) от ДН;

Приложение 7    Критерии и прагове за определяне на потенциални неблагоприятни последици от бъдещи наводнения според чл. 4.2.(г) от ДН;

Приложение 8    Списък на определените места за потенциални бъдещи наводнения в Дунавски РБУ според чл. 4.2.(г) от ДН;

Приложение 9    Критерии и правила за определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения според чл. 5 от ДН

Приложение 10   Списък на определените РЗПРН за Дунавски РБУ

Приложение 11   Таблица с оценка по критериите за риска от наводнение на определените РЗПРН за Дунавски РБУ

Приложение 12   Паспорти на определените РЗПРН за Дунавски РБУ

Приложение 13   ГИС данни на определените РЗПРН за Дунавски РБУ

Приложение 14   Карти

Приложение 15   Проведени консултации с обществеността за изготвяне на проект на ПОРН

Регистър на постъпилите становища по ПОРН в ДРБУ