Плановете за управление на риска от наводнения се преразглеждат и актуализират на всеки 6 години, съгласно чл. 14 от Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията) и на основание чл. 146о от Закона за водите.

Съгласно чл.146т от Закона за водите, проектът на актуализиран ПУРН се публикува и предоставя на обществеността за консултации и писмени становища за срок от не по-малко от 6 месеца.

 

Постъпили становища по проекта на ПУРН 2022-2027

 

План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление

(ПРОЕКТ)

публикуван  на 15.12.2022 г.

 

План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление

Приложение А - Карта на Дунавски район за басейново управление

Приложение Б - Карта на районите със значителен потенциален риск от наводнение

Приложение В - Анализ на заливните равнини

Приложение Г - Национален каталог от мерки

Приложение Д - Методика за оценяване и приоритизация на мерките в ПУРН

Приложение Е - Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН

Приложение Ж - Таблица с приоритизация на мерките

Приложение З - Програма за изпълнение и потенциални източници на финансиране

Приложение И - ПоМ и Рамковата директива за водите и други приложими директиви

Приложение Й - Технически грешки 

Приложение К - Интегрирана таблица на ПоМ /Заменя Приложения Ж и З/

Приложение Л - Описание мерки 

 

Проектът на План за управление на риска от наводнения  2022 – 2027 г. в Дунавски район е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения  до 10.09.2023 г. 

Всички становища, мнения и препоръки, свързани с План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление, може да изпращате по предпочитан от Вас начин:


                         по пощата: 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
                         по електронна поща : dunavbd@bddr.bg;
                         чрез нашата директна форма за обратна връзка тук