Карти поречие реки западно от р. Огоста

 

BG1_APSFR_WO_051

 

 Име на РЗПРН:

р.Арчар - гр.Димово

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_WO_051z BG1_APSFR_WO_051

с. Бела

гр.Димово 

с. Шипот

03263

21097

83239

Димово

Димово

Димово

Видин

Видин

Видин