Консултантска помощ при изготвяне на ПОРН

Резултати от изпълнение на договор за „Консултантски услуги за подпомагане на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен при разработване на Предварителна оценка на риска от наводнения” с изпълнител Център за приложения на спътникови изображения РеСАК: