Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район

Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) в Дунавски район за басейново управление е базирана на резултатите от обществена поръчка с предмет "Консултантски услуги за подпомагане на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен при разработване на Предварителна оценка на риска от наводнения" с изпълнител Център за приложение на спътникови изображения РеСАК. Дейностите по поръчката приключиха на 20.12.2011г. Финалният доклад на Изпълнителя и приложенията към него може да намерите тук.

След обобщаване и обработка на резултатите от Консултантската услуга и интегрирането им с останалата налична информация, БДУВДР изготви проект на ПОРН, който беше публикуван за мнение и становища от обществеността.

След провеждане на срещи със заинтересованите страни и обработка на получените предложения, бележки и допълнителна информация беше изготвен окончателен доклад за Предварителна ожценка на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление. Пълният текст на Доклада и приложенията към него може да намерите тук: ПОРН в Дунавски район


  Хартиено копие на ПОРН е на разположение на заинтересованите лица в централния офис на БДУВДР в гр.Плевен

 

Резултатите от Предварителната оценка на риска от наводнения в Дунавски район можете да разгледате и на нашата интерактивна Web-базирана карта тук

Картата е разработена от ЕСРИ България ООД съгласно договор с БДУВДР и е базирана на информацията за управление на водите в МОСВ

 

Предварителната оценка на риска от наводненията приключва с определяне на Райони със значителен потенциален риск от наводнения, за които ще се изготвят карти на заплахата и на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление.

 

Всички въпроси, препоръки и предложения,  свързани  суправление на риска от наводнения в Дунавски район  може да изпращате по предпочитан от Вас начин:
                         по пощата:
на адрес 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
                         по електронна поща : на адрес dunavfloоd@bddr.org
                         чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

 

Вашите отзиви са наистина важни за нас!