Екологична оценка на ПУРН

Писмо ЕО-31/15.12.2016 относно обобщена справка съгласно чл. 29 1л.1 от НУРИЕОПП

Обобщена справка съгласно чл.29 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр.57 от 02.07.2004г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12.02.2016г.) 

Решение № 242/13.12.2016г. на Министър на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологчина оценка №1-1/2016

Становище по екологична оценка № 1-1/2016, с което се съгласува проект  на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 

 

Документация по екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 след проведени консултации:

Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 след консултации можете да намерите тук.

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 след консултации можете да намерите тук.

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 след консултации можете да намерите тук.

Документация с резултати от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати органи и лица по екологична оценка на ПУРБ можете де намелите тук. Приложенията можете да намерите тук.

Публикувано на 16.11.2016 год.

-----------------------------------------------------------------------------

Обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения и приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост и проекта на ПУРН

-----------------------------------------------------------------------------

Екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.


   Проектът на Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) е разработен в съответствие с чл. 7 от Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от наводнения, или известна още под името Директива за наводненията и чл. 146и от Закона за водите (ЗВ).
   Планът съдържа основните изводи и заключения от Предварителната оценка на риска от наводнения, определените райони със значителен потенциален риск от наводнения, картите на заплахата и на риска от наводнения на тези райони, както и Програма от мерки за всеки район и има основна цел да осигури необходимата превенция на риска от наводнения, като бъде гарантиран животът и здравето на население, да бъде защитена в максимална степен стопанската дейност, да се опази околната среда и културното наследство.

 Проектът на Планът за управление на риска от наводнения 2016-2021г. може да намерите - тук.

   ПУРН попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е предмет на задължителна Екологична оценка (ЕО).
   Предвид това за него трябва да бъде проведена и процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), която се извършва чрез процедурата по ЕО по реда на ЗООС при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС. За определяне на допустимостта на плана съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредбата за ОС и извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитените зони по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС пред компетентния орган е представено уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС.

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за  провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016-2021, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

 Басейнова дирекция „Дунавски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие  на ПУРН върху предмета и целите на защитените зони в  обхвата на Дунавски РБУ, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на съобщението можете да намерите тук.

Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 можете да намерите тук.

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 можете да намерите тук

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 можете да намерите тук

Крайна дата за изразяване на становища: 21.10.2016 г.

Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60, П.К. 1237, по факс: 064 803 342, по електронна поща: dunavbd@bddr.org или чрез формата за обратна връзка на интернет страницата на БДДР на адрес http://www.bd-dunav.org/contact/.

Публикувано на: 21.09.2016 година

 

 

На 27.10.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен,

зала ет. 7 ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка и

приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост, и проекта на ПУРН.

 


   Съгласно чл. 19, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), през различните фази на подготовка на проекта на плана и екологичната оценка, по изготвена схема се провеждат консултации с обществеността, заинтересуваните органи и засегнати трети лица.
   Съгласно чл.19а от НУРИЕОПП, е изготвено Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка.
   Изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите се представя за обществени консултации.
   Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.“ може да видите -
тук
   Проектът на Планът за управление на риска от наводнения 2016-2021г. може да намерите -
тук.
Дата на откриване: 14.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Дата на приключване: 14.6.2016 г.

 

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ПУРН - тук

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост
на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
Басейнова дирекция „Дунавски район“ СЪОБЩАВА, че е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите, което се представя за обществени консултации.
Крайна дата за изразяване на становища: 14.06.2016 г.
Писмени становища и мнения се приемат в БДДР, 5800 гр. Плевен, обл. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60 или на e-mail: dunavbd@bddr.org
Публикувано на: 14.05.2016 година