Райони със значителен потенциален риск от наводнения

Съгласно Директива 2007/60/ЕС (Директива за наводненията – ДН) и раздел II от Глава девета от Закона за водите, във всеки Район за басейново управление трябва да се определят райони, за които съществува значителен потенциален риск от наводнения или вероятност от такъв риск (РЗПРН). За тези райони ще бъдат изготвени детайлни карти на заплахата от наводнения, на база на които ще бъде оценен риска по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство. В рамките на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) ще се планират мерки за снижаване на този риск. РЗПРН се определят на база на резултатите от предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) по Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на Околната среда и водите съгласно чл. 187 ал.2 т.6 от Закона за водите.

Определянето на РЗПРН в Дунавски район за басейново управление е извършено чрез възлагане на външен изпълнител в рамките на Проект „Разработване на Планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013". Така определните райони (проект) бяха представени за обсъждане от заинтересованите страни и обществеността. Събраната допълнителна информация бе обработена съгласно правилата, посочени в Методиката. Направените промени са отразени в окончателния вариант на РЗПРН.

Оценката на река Дунав не беше включена в предмета на договора за определяне на РЗПРН, тъй като с решение на 9-тата редовна среща на  Международната комисия за опазване  на река Дунав (МКОРД) Ръководителите на делегации на страните по Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав (Конвенция за опазване на река Дунав) са приели решение за разработване и изпълнение на международен проект за изготвяне на  карти на заплахата и на риска от наводнения с наименование „Оценка на риска от наводнения на заливаемите ивици на река Дунав, ориентирана към заинтересованите страни" (проект DANUBE FLOODRISK  2009-2012), финансиран от Оперативна програма "Югоизточна Европа 2007-2013 г.". България участва в проекта чрез МОСВ и експерти от БДУВДР, като изготви картите за българския участък.

      На втората българо-румънска експертна среща за обмен на информация по прилагане на Директива 2007/60/ЕС, състояла се на 05.06.2013 г. в гр. Букурещ, българо-румънският участък на р. Дунав беше съгласуван и приет като общ международен РЗПРН за България и Румъния.

Съгласно чл.146 г, ал.1 от ЗВ и със Заповед №88/21.08.2013 г. на Директора на БДУВДР са определени 26 (двадесет и шест) РЗПРН (вкл. р. Дунав) предсавляващи райони с "висока" и "средна" степен на риск.

РЗПРН са разпределени по основни поречия както следва:

1.        Реки западно от река Огоста - 1бр.;

2.        Река Огоста - 4 бр.;

3.        Река Искър – 4 бр.;

4.        Река Вит - 1 бр. ;

5.        Река Осъм – 4 бр. ;

6.        Река Янтра – 8 бр. ;

7.        Река Русенски Лом – 3 бр. ;

8.        Река Дунав – 1 бр.

 

РЗПРН са утвърдени от Министъра на Околната среда и водите съгласно чл. 146 г от Закона за водите.

  

 Окончателни Райони със значителен потенциален риск в Дунавски район за басейново управление

       определени със Заповед №88/21.08.2013 г. на Директора на БДУВДР и утвърдени със Заповед РД-744/01.10.2013 г. на МОСВ

 

Заповед на директора на БДУВДР за определяне на РЗПРН

Заповед на МОСВ за утвърждаване на РЗПРН в ДРБУ

Списък на утвърдени РЗПРН

Карта с утвърдени РЗПРН в ДРБУ

Информация за РЗПРН

Постъпили предложения от заинтересованите страни след проведени обществени консултации

 

 

Проектни Райони със значителен потенциален риск в Дунавски район за басейново управление

(публикувано на  10.05.2013 г)

 

Списък на РЗПРН , определени съгласно ПОРН и утвърдената методика

РЗПРН - степен на риск по категории

Обзорна карта на РЗПРН в Дунавски район за басейново управление

Карти  на РЗПРН  по основни поречия
Реки на Запад от Огоста  Огоста

Искър (горно течение)

Искър (долно течение)

Вит Осъм Янтра Русенски Лом

Добруджански реки (запад)

Добруджански реки (изток)

Ерма и Нишава  

 

  Разгледай  РЗПРН  в Дунавски район в GoogleEarth

Може да отворите директно всеки файл  или да изтеглите файловете на компютъра си и да ги разгледате поотелно или заедно в Google Earth.  РЗПРН са означени според оценената степен на риск както следва: с висок риск - червено; със среден риск - оранжево; с нисък риск - жълто. 

За допълнително онагледяване са приложени файлове с границите на основните поречия и водните тела в Дунавски район.

РЗПРН в поречията на реките западно от р.Огоста

РЗПРН в поречие Огоста

РЗПРН в поречие Искър

РЗПРН в поречия Вит и Осъм

РЗПРН в поречие Янтра

РЗПРН в поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки

РЗПРН в поречия Ерма и Нишава

РЗПРН за целия Дунавски РБУ

Граници на основните поречия в Дунавски район

Водни тела (реки) в Дунавски район

Галерия