План за управление на риска от наводнения

 

План за управление на риска от наводнения  в Дунавски район за басейново управление  2016-2021г

приет с РЕШЕНИЕ № 1104 / 29.12.2016 год. на Министерски съвет

 

 РЕШЕНИЕ № 1104 / 29.12.2016 год. на Министерски съвет

 

План за управление на риска от наводнения  в Дунавски район за басейново управление - основен текст тук

 
Приложения

Приложение 1     Карта на Дунавски  район за басейново управление

Приложение 2     Списък на утвърдените РЗПРН в Дунавски РЗПРН

Приложение 3     Карта на РЗПРН в Дунавски РБУ

Приложение 4     Национални приоритети и свързаните с тях специфични цели

Приложение 5     Приоритети и цели за управление на риска от наводнения  в Дунавски РБУ

Приложение 6     Приоритети и цели за управление на риска от наводнения за РЗПРН  р.Дунав

Приложение 7.1    Определяне на приоритети и цели за РЗПРН в поречията западно от р.Огоста

Приложение 7.2    Определяне на приоритети и цели за РЗПРН в поречието на  р.Огоста

Приложение 7.3    Определяне на приоритети и цели за РЗПРН в поречието на  р.Искър

Приложение 7.4    Определяне на приоритети и цели за РЗПРН в поречието на  р.Вит

Приложение 7.5    Определяне на приоритети и цели за РЗПРН в поречието на  р.Осъм

Приложение 7.6    Определяне на приоритети и цели за РЗПРН в поречието на  р.Янтра

Приложение 7.7    Определяне на приоритети и цели за РЗПРН в поречието на  р.Русенски Лом

Приложение 8      Приоритети и цели в отделните РЗПРН

Приложение 9      Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения  Дунавски РБУ

Приложение 10    Резултати от оценка на риска при наводнение с вероятност 1% (100 год.)в РЗПРН в Дунавски район

Приложение 11    Водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, които попадат в границите на заливане, съгласно картите на риска от наводнения

Приложение 12    Промени в Програмата от мерки на ПУРН в ДРБУ, настъпили в периода на обществени консултации

Приложение 13    Планирани мерки в ПоМ на ПУРБ 2016-2021 за Дунавски район с възможно позитивно влияние за ПУРН

Приложение 14    Регистър на постъпили мнения, становища и предложения в рамките на обществени консултации по Проект на ПУРН в ДРБУ

Приложение 15     Резултати от анкета от срещи със заинтересованите страни, в рамките на обществени консултации по Проект на ПУРН

Приложение 16     Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия съгласно Становище по ЕО на ПУРН  - Общи мерки

Приложение 17    Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия - Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРН съгласно становище по ЕО

Приложение 18    Мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН за периода 2016-2021 г

========================================================

Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН)  се изготвя съгласно чл.7 от Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията) и на основание чл. 146и от Закона за водите.

Съгласно чл.146р от Закона за водите, проектът на ПУРН се публикува и предоставя на обществеността  за консултации и писмени становища за срок от не по-малко от 6 месеца - удължен до 30.10.2016 г.

 

План за управление на риска от наводнения  в Дунавски район за басейново управление 

(проект)

публикуван  на 18.02.2016 г.

 

 


Проектът на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения  до 30.10.2016 г. - удължен

  Удължаването е обвързано с провеждането на процедурата по изготвяне на Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимост (ОС) на проекта на ПУРН (2016-2021 г.), съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Всички въпроси, препоръки и предложения,  свързани  с  План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление може да изпращате по предпочитан от Вас начин:

по пощата: на адрес 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”

по електронна поща : на e-mail адрес dunavbd@bddr.org

чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

 

 

 ===============================================================================

 

Работна програма за изготвяне на ПУРН и график за консултиране с обществеността