График и работна програма за изготвяне на ПУРН 2016-2021

На основание чл.146и от Закона за водите и съгласно чл.7 от Директива 2007/60/ЕС /Европейска Директива за наводненията/, Басейнова дирекция Дунавски район изготвя План за управление на риска от наводнения /ПУРН/, който се преразглежда и актуализира на всеки шест години.

Ключова роля при изготвяне на плана играят консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се провеждат на различните етапи от разработването му.

Настоящата работна програма и графика за консултации с обществеността включват дейностите по изготвяне на ПУРН в Дунавски район за периода 2016 – 2021 г. и обществените обсъждания на отделните етапи от изготвянето на плана. Съгласно изискванията на Директивата за наводненията, ПУРН се изготвя съгласувано с актуализацията на Плана за управление на речните басейни, което е отразено в графика и работната програма на двата плана.

 Основни акценти на Работната програма са:

  • Разработване на предварителна оценка на риска от наводнения /ПОРН/ и определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/; 
  • Изготвяне на карти на заплахата и на риска от наводнения;
  • Разработване на План за управление на риска от наводнения с включена Програма от мерки

Реализирането на дейностите по Работната програма може да бъде постигнато единствено чрез широк обществен диалог. За целта на основание на чл. 9.3 и чл. 10 от Директивата за наводненията, се инициира обществено консултиране, в което ще бъдат въвлечени възможно най-широк кръг заинтересовани страни.

Общствените консултации на всеки етап от графика започват веднага след публикуването на съответните документи съгласно работната програма. Публикуването на документите ще бъде обявено от БДУВДР чрез националнитте медии. Те са чудесна възможност да бъде чуто и взето под внимание Вашето мнение по предложените документи и обсъжданите теми.

Ще очакваме Вашите въпроси, препоръки и предложения по публикуваната Работна програма и график за консултации; ние се нуждаем от тях. Може да се свържете с нас по предпочитан от Вас начин:

 

Работна програма за изготвяне на ПУРН в Дунавски басейн и График на консултациите с обществеността.