Изготвяне на предварителна оценка на риска от наводнения

Басейнова дирекция за управление на водите в дунавски район извършва Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) в Дунавски район за басейново управление в съответствие с изискванията на чл.146а от Закона за водите като първа стъпка от процеса по изготвяне на План за управление на риска от наводнения.

Оценката се извършва по съгласувана от Министъра на околната среда и водите „Методика за оценка на риска от наводнения - предварителна оценка” (чл.187, ал.2, т.6 от ЗВ)

Целта на ПОРН съгл. чл.4 от Директивата за наводненията е да се извърши преглед на минали наводнения и техните неблагоприятни последици, да се анализира възможността за повторението им в бъдеще; да се оценят възможните неблагоприятни последици на потенциалните бъдещи наводнения.

Предварителната оценка на риска от наводнения е базата за определяне на райони със значителен потенциален риск от наводненията съгл.чл.5 от Директива 2007/60/ЕС и чл 146г от Закона за водите.

Набиране на информация за ПОРН.

 

Изготвяне на ПОРН в Дунавски район

Консултантски услуги

БДУВДР е възложител на малка обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за подпомагане на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен при разработване на Предварителна оценка на риска от наводнения” и изпълнител „Център за приложение на спътникови изображения РЕСАК”. Предмет на поръчката са дейности по анализ и оценка съгласно Методиката по чл. 187 ал.2 т.6 от ЗВ на минали и потенциални бъдещи наводнения и техните негативни последици и картирането им. Срокът за изпълнение на поръчката е 20.12.211г.

На база резултатите от консултантската услуга ще бъде изготвена Предварителната оценка на риска от наводнения в Дунавски район.

Резултати от изпълнение на малка обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за подпомагане на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен при разработване на Предварителна оценка на риска от наводнения” виж тук.

Резултати от ПОРН в Дунавски район виж тук.

Консултантска помощ при изготвяне на ПОРН