Доклад за наблюдение и контрол на ПУРН 2016-2021

Съгласно изискванията на Становище по екологична оценка № 1-1/2016 г. на Министъра на околната среда и водите, на всеки две години БДДР изготвя Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРН, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването му, който се представя в МОСВ за одобряване не по-късно от 1 юли на всяка трета година.

Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРН 2016-2021 за периода 01.01.2021 - 31.12.2022 г.

Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРН 2016-2021 за периода 01.01.2019 - 31.12.2020 г.

Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРН 2016-2021 за периода 01.01.2017 - 31.12.2018 г.