Карти на заплахата и риска от наводнения

Картите на районите под заплаха от наводнения и на районите с риск от наводнения  се изготвят в изпълнение на изискванията на Закона за водите, транспониращ изискванията  Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията).

Картите  се изготвят за всеки от утвърдените  райони със значителен потенциален риск от наводнения.

Картите на заплахата и на риска от наводнения в Дунавски район за басейново са изготвени на два етапа:

 1. Карти на заплахата и на риска от наводнения за РЗПРН река Дунав

Тези карти са изготвени през 2012г.  в резултат от изпълнението на международния проект DANUBE FLOODRISK – Stakeholder oriented flood risk assessment for the Danube floodplains“, финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа”.  В рамките на проекта е изготвен атлас с карти на наводнения за цялото течение на р. Дунав .Изготвянето на картите в атласа  е базирано на единни изисквания към използваните методи и данни и изисквания към представянето на резултатите, съгласувани между всички партньори в проекта.

Информация за общите принципи при изготвяне на  картите в атласа може да намерите тук.

Картите  на заплахата и на риска от наводнения  за българския участък на  р.Дунав може да намерите  тук.

 

2.Карти на заплахата и на риска от наводнения за РЗПРН  на вътрешни реки (без р.Дунав)

Картите се изготвят в рамките на проект  "Разработване на планове за управление на риска от наводнения”,  финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013.    Изискванията за изготвяне на картите са регламентирани в утвърдена национална Методика за оценка на заплахата и на риска от наводнения.

Картите на заплахата и на риска от наводнения по поречия, можете да намерите тук:

 

Съгласно чл.146р от Закона за водите, проектът на карти на заплахата и на риска от наводнения  се публикува и предоставя на обществеността  за консултации и писмени становища за срок от не по-малко от два  месеца , считано от 03.10.2016г.

Всички въпроси, препоръки и предложения,  свързани  с  План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление може да изпращате по предпочитан от Вас начин:

  по пощата: на адрес 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”

                 по електронна поща : на e-mail адрес dunavbd@bddr.org

чрез нашата директна форма за обратна връзка тук