Обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на ПУРН

Обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения и приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост и проекта на ПУРН

 

На 27 октомври в сградата на БДДР – Плевен на улица „Чаталджа“ №60 се проведе обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения и приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост, и проекта на ПУРН. В него взеха участие представители на Областни администрации, Общини, РИОСВ, ВиК дружества. Обсъждането беше открито от инж. Веселин Монев, директор на дирекция „Контрол“.

Изработването на докладите по Екологична оценка и оценка на съвместимост с целите и предмета на защитените зони и защитените територии на Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район е извършена от екип от независими експерти от дружество „ПОВВИК” ЕАД чрез обществена поръчка, обявена в началото на 2016 г.  Инж. Монев посочи, че ПУРН е стратегически документ, поради което Екологичната му оценка е извършена общо на база планираните мерки в него. Всички отделни проекти, които ще бъдат разработвани и осъществени в изпълнение на мерките от плана ще подлежат на отделни екологични оценки /оценка на въздействието върху околната среда или оценка на съвместимост на ниво отделен проект/.

 

      Веселка Павлова, директор на дирекция „Планове и разрешителни“, представи Плана за управление на риска от наводнения.

         Светла Трайчева, ръководител екип в „ПОВВИК” ЕАД, представи разработените документи, които до 21 октомври бяха в процес на консултации.

        По време на дискусията бяха направени предложения, включително към ДЕО.

 

Присъствен списък

Презентация /Веселка Павлова/

Презентация /Светла Трайчева/

Протокол

Галерия