Раздел 1. Общо описание на характеристиките на Дунавски район за басейново управление

Приложения:

Карти: