Оценка на степента на прилагане на програмите от мерки в ПУРБ

          Междинният доклад за напредъка по изпълнението на Програмите от мерки (ПоМ) включени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2010 – 2015 г. в Дунавски район се изготвя, във връзка с докладване пред Европейската комисия (ЕК). Предоставената информация за напредъка по изпълнението на ПоМ ще послужи на ЕК да проследи изпълнението на изискванията Рамковата директива за водите (РДВ) за подобряване състоянието на водите. Съгласно изискванията на РДВ до декември 2012 г., три години след публикуването и влизането в сила на ПУРБ, мерките включени в плана трябва да бъдат приведени в действие и да се изпълняват. ЕК въз основа на представените междинни доклади на страните членки от 2012 г. ще изготви общ доклад, описващ напредъка по изпълнението на ПоМ в ПУРБ до 2015 г. 

         Докладването пред ЕК трябва да проследи състоянието на прилагането мерките включени в ПоМ от ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район, както и да даде информация за институциите, отговорни за тяхното приемане и изпълнение, и източните на финансиране. Поради ограниченият обхват на отчетния период, три години от приемането на ПУРБ, информацията за докладването трябва да е лесно достъпна, а самото докладване с лесна отчетност. За всички мерки включени в ПоМ е необходимо да се определи междиния етап на тяхното изпълнение - не е започнало, в процес на изпълнение и завършено изпълнение.

        Пълният текст на изготвения от БДУВДР доклад за напредъка по изпълнението на ПоМ включени в ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район може да бъде изтеглен от тук.

Междинен доклад за напредъка по изпълнението на Програмите от мерки от Плана за управление на речните басейни в Дунавски район  към декември 2012г.   new!

 

Набиране на информация за оценка на степента на прилагане на Програмата от мерки съгласно Плана за управление на речните басейни в Дунавски район

 

Териториален обхват на БДУВДР

 Информация от компетентност на Общините 

1. Писмо от Заместник-министър на Околната среда и водите

2. Анкетна карта за попълване от Общините

 Информация от компетентност на ВиК оператори

1. Писмо от Заместник-министър на Околната среда и водите

2. Анкетна карта за попълване от ВиК оператори

Информация от компетентност на РИОСВ

1. Писмо от Директор на БДУВДР

2. Анкетна карта за попълване от РИОСВ