Мерки за наблюдение и контрол на ПУРБ 2010-2015

Във връзка с изготвянето на шести Доклад за 2016 година за мерките за наблюдение и контрол, съгласно Становище по Екологичната оценка, Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район изпрати писма към контролните органи, отговорни за прилагането на ПУРБ 2010 - 2015 г. в Дунавски район:

Териториален обхват на БДУВДР

Списък на населените места с над 2 000 еквивалент жители на територията на БДУВДР

Общини
- писмо към Общините

- таблица за попълване от Общините 

ВиК оператори

- писмо към ВиК оператори

- таблица за попълване от ВиК оператори

Напоителни системи

- писмо към Напоителни системи

- таблица за попълване от Напоителни системи

Изпълнителна агенция по горите
- писмо към Изпълнителна агенция по горите

- таблица за попълване от Изпълнителна агенция па горите

Изпълнителна агенция по околната среда

- писмо към Изпълнителна агенция по околна среда

таблица за попълване от Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

- писмо към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

- таблица за попълване от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Министерство на земеделието и храните

- писмо към Министерство на земеделието и храните

- таблица за попълване от Министерство на земеделието и храните

Предприятие "Язовири и каскади"

- писмо към предприятие "Язовири и каскади"

- таблица за попълване от предприятие "Язовири и каскади"

Българска агенция по безопасност на храните

- писмо към Българска агенция по безопасност на храните

- таблица за попълване от Българска агенция по безопасност на храните

Регионални здравни инспекции

- писмо към Регионална здравна инспекция

-таблица за попълване от Регионална здравна инспекция

Регионални инспекции по околна среда и води

- писмо към Регионална инспекция по околна среда и води

- таблица за попълване от Регионална инспекция по околна среда и води

 

Басейнова дирекция Дунавски район изготви Годишен доклад за 2016 година по наблюдение и контрол при прилагане на План за управление на речните басейни 2010-2015 г. в Дунавски район. Докладът е в изпълнение на Становище по Екологична оценка № 6-2/2009 на Министъра на околната среда и водите и е последен за ПУРБ 2010-2015 г. в Дунавски ройон.

Доклад 2016 г. по наблюдение и контрол съгласно становище по екологичната оценка при прилагане на ПУРБ

Приложение 1 и 2

Басейнова дирекция Дунавски район изготви шестия Доклад за 2015 година за мерките за наблюдение и контрол, съгласно Становище по Екологичната оценка, при прилагане на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район. 

Доклад 2015 г. за мерките за наблюдение и контрол съгласно становище по екологичната оценка при прилагане на ПУРБ

Приложение 1 и 2

Басейнова дирекция Дунавски район изготви петия Доклад за 2014 година за мерките за наблюдение и контрол, съгласно Становище по Екологичната оценка, при прилагане на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район. 

Доклад 2014 г. за мерките за наблюдение и контрол съгласно становище по екологичната оценка при прилагане на ПУРБ

Приложение 1 и 2

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район изготви четвъртия Доклад за 2013 година за мерките за наблюдение и контрол, съгласно Становище по Екологичната оценка, при прилагане на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район. 

Доклад 2013 г. за мерките за наблюдение и контрол съгласно становище по екологичната оценка при прилагане на ПУРБ

Приложение 1 и 2

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район изготви третия Доклад за 2012 година за мерките за наблюдение и контрол, съгласно Становище по Екологичната оценка, при прилагане на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район. 

Доклад 2012 г. за мерките за наблюдение и контрол съгласно становище по екологичната оценка при прилагане на ПУРБ

Приложение 1 и 2

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район изготви втория Доклада за 2011 година  за мерките за наблюдение и контрол, съгласно Становище по Екологичната оценка, при прилагане на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район.

Доклад 2011 г. за мерките за наблюдение и контрол съгласно становище по екологичната оценка при прилагане на ПУРБ

Приложение 1

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район изготви първия Доклад за 2010 година за мерките за наблюдение и контрол, съгласно Становище по Екологичната оценка, при прилагане на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район. 

Доклад 2010 г. за мерките за наблюдение и контрол съгласно становище по екологичната оценка при прилагане на ПУРБ

Приложение 1