График и работна програма на ПУРБ 2010-2015

Работна програма на План за управление на речните басейни в Дунавски район за управление на водите 2010-2015

График на План за управление на речните басейни в Дунавски район за управление на водите 2010-2015

Консултации с обществеността при изготвяне на ПУРБ 2010-2015