Становища за допустимост, спрямо ПУРБ

След влизането в сила на ПУРБ през 2010 г., настъпиха промени нормативната уредба за опазване на водите. Закона за водите (ЗВ) беше изменен през август 2010 г. давайки правомощия на Директора на басейнова дирекция да издава становища за допустимост на инвестиционни намерения (ИП) за съответствието им с ПУРБ (чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ).

В Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (ОВОС) се въведе ново изискване (чл. 4а), съгласно което: „Когато ИП предвижда или е свързано с водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, или е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект, компетентният орган изпраща уведомлението за ИП на съответната басейнова дирекция за становище, относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдени ПУРБ“.

Идентични изисквания се въведоха и в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони (чл. 12, ал. 6) и в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми (чл. 7а).

За периода 2010 – 2012 г. са издадени 1017 на брой становища, за съответствие на ИП с целите и мерките в ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район, във връзка с преценяване на необходимостта от ОВОС, ОС или ЕО.