Екологична оценка и оценка за съвместимост на ПУРБ 2010-2015

Информираме Ви, че в изпълнение на чл.20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, ще проведем консултации с обществеността по изготвена Екологична оценка и SWOT анализ на Проект на “План за управление на речните басейни в Дунавски район”.

Покана и регистрационен формуляр за среща на 04.ХІІ.2009г., относно обсъждане на SWOT анализ на ПУРБ

1. Информация за възложителя: бенефициент - Басейнова дирекция Западнобеломорски район, гр.Благоевград - 2700, ул. ”Св. Димитър Солунски” No 66. Лице за контакти – Ралица Кукова, ст.инспектор в отдел „КВДИИО”, тел: 073/88947123, факс: 073/88947102, e-mail адрес bd-blg@wabd.bg.

Партньор – Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен ул. ”Чаталджа” №60. Лице за контакти – Веселка Енчева гл. експерт в отдел "РР" тел: 064 885 103 факс: 064 803 342 e-mail адрес dunavbd@bddr.org.

2. Основание за изготвяне на Екологичната оценка: Екологичната оценка и SWOTанализа на Проекта на “План за управление на речните басейни в Дунавскирайон” е изготвена, съгласно изискванията на чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда от “ПОВВИК”АД – гр.София. За контакти инж.Светла Трайчева – ръководител на екипа, тел; 02/9744976.

3. Период на действие: Съгласно действащото законодателство
Плана за управление на речните басейни е със срок на действие шест години.

4. Териториален обхват: Района на управление на БДДР – гр. Плевен включва водосборните области на реките Ерма и Нишава, Огоста и реките Западно от Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки. В административно отношение обхваща територии от областите София, Перник, Враца, Видин, Монтана, Плевен, Ловеч, Габрово, В. Търново, Русе, Разград, Шумен, Силистра, Търговище, Варна, Сливен и Добрич.

5. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа: В раздел III от Плана за управление на речните басейни можете да откриете пълния списък и карти на зоните за защита на водите вкл. регистър на защитените територии. Натисни тук

6. Основни цели на Плана: Основна цел на Плана за управление на речните басейни е постигане на добро състояние на водите до 2015г. Основна цел на екологичната оценка (ЕО) е да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в подготовката на ПУРБ и да осигури по – високо ниво на защита на водните обекти и на околната среда и постигане на устойчиво развитие. Целта на SWOTанализа е да се използват предимствата на ПУРБ и да се намали ефекта от недостатъците му, както и да се използват възможностите и да се избягват заплахите на средата.

7. Финансиране: Финансирането се осигурява от оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.

8. Срокове и етапи и изискване за обществено обсъждане: Етап от плана е провеждането на консултации със заинтересованите страни и обществеността, както и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от ПУРБ през различните фази на подготовката му, съответно при изготвянето на екологичната оценка.

9. Отговорен орган: Отговорен орган за прилагането на Плана за управление на речните басейни е Басейнова дирекция Дунавски район – гр. Плевен.

10. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта: Материалите са на разположение на всички заинтересовани страни на хартиен носител в Информационен център на Басейнова дирекция Дунавски район - гр. Плевен ул. "Чаталджа" №60.

В електронен вариант на интернет страницата на дирекцията - www.bd-dunav.org.

При предварителна заявка на Ваше разположение ще бъде осигурен регистриран експерт от екипа на “ПОВВИК” АД- гр.София.

11. Срок за изразяване на становища: 30 дни от публикуване на съобщението.

12. Начин за изразяване на становищата: Вашите коментари и становища можете да представяте в срок до 13.12.2009г. на място, на официалния адрес на дирекцията, на факс 064 803 342, както и в електронен вид на e-mail адрес dunavbd@bddr.org. За становищата изпратени на пощенския адрес на БДДР – гр. Плевен, п.к.1237 е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Басейнова дирекция.

Веселка Енчева
Гл. експерт отдел РР