Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

2.1 Повърхности води

2.3 Оценка на риска на водните тела, за които съществува риск да не постигнат поставените цели за опазване на околната среда

Приложения:

Карти