Раздел 3. Списък и карти на зоните за защита на водите - регистър на зоните за защита на водите

Приложения:

Карти: