Раздел 8. Регистър на всички други подробни програми и планове в обхвата на Дунавски район за БУ, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води, имащи отношение към ПУРБ

Регистър на всички други програми и планове

Приложения:

Приложение 8.1 Регистър на други подробни планове и програми – общински планове и програми

Приложение 8.2 Регистър на други подробни планове и програми – областни стратегии

Приложение 8.3 Регистър на други подробни планове и програми – национални планове, програми, стратегии; оперативни програми и регионални стратегически документи

Приложение 8.4 Регистър на други подробни планове и програми – Планове за управление на защитени територии за река Дунав в българския участък, съгласно Становище по Екологична оценка на ПУРБ № 6 – 2/2009г. на МОСВ