Обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на ПУРБ

Обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на План за управление на речните басейни и приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост и проекта на ПУРБ

 

     На 6 декември в сградата на БДДР – Плевен на улица „Чаталджа“ №60 се проведе обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост, и проекта на ПУРБ. В него взеха участие представители на общини, водоползватели, ВиК дружества, неправителствени организации, браншови организации, университети, граждани. Обсъждането беше открито от инж. Петър Димитров, директор на БДДР – Плевен.

     Изработването на докладите по Екологична оценка и оценка на съвместимост с целите и предмета на защитените зони и защитените територии на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район е извършена от екип от независими експерти от дружество „Еко Логистик А” ЕООД, избрани чрез обществена поръчка, проведена от Министерство на околната среда и водите. Инж. Димитров посочи, че ПУРБ е стратегически документ, поради което Екологичната му оценка е извършена общо на база планираните мерки в него. Всички отделни проекти, които ще бъдат разработвани и осъществени в изпълнение на мерките от плана ще подлежат на отделни екологични оценки /оценка на въздействието върху околната среда или оценка на съвместимост на ниво отделен проект/.

     Любомира Пелова, главен експерт в отдел „Планове за управление“, , представи Плана за управление на речните басейни.

     Евгения Андреевска от „Еко Логистик А“ ЕООД представи Доклада по екологична оценка и приложенията към него, а Катя Анчева – Доклада по оценка на съвместимост.

     Общественото обсъждане премина при голям интерес. По време на дискусията бяха направени предложения, включително към ДЕО.

Присъствен списък
Презентация /Любомира Пелова
Презентация / Евгения Андреевска
Протокол

Галерия