Проект на ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район

Публикуваният по-долу документ представлява Проект на актуализиран План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление за периода 2016-2021г.  Проектът  е изготвен на основания чл. чл. 159, ал. 1 от Закона за водите и се предоставя за консултации с всички заинтересовани страни съгл.чл. 168б от ЗВ 

 

Пълен текст на ПУРБ 2016-2021 (проект) 

Раздел 1. Описание на характеристиките на Дунавски район за басейново управление

Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

Раздел 3. Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите

Раздел 4. Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и на зоните за защита на водите

Раздел 5. Списък на целите за опазване на околната среда

Раздел 6. Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването

Раздел 7. Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда

Раздел 8. Актуализация на регистъра на всички подробни програми и планове в обхвата на Дунавски район за басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води

Раздел 9. Информиране на обществеността и консултации

Раздел 10. Трансгранична координация при актуализацията на План за управление на речните басейни 2016-2021 г. в Дунавски район за басейново управление

Раздел 11. Компетентен орган за управление на водите

Раздел 12. Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга