Екологична оценка на проекта на ПУРБ 2016-2021

Решение № 256/23.12.2016г. на Министър на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 7-3/2016 г.

Писмо ЕО-21/23.12.2016 г. относно приемане на обобщена справка съгласно чл.29 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Обобщена справка съгласно чл.29 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Становище по екологична оценка №7-3/2016г. , с което се съгласува Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление

 

Документация по екологична оценка на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016-2021г.  след проведени консултации:


   Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г. след консултации можете да намерите тук.


   Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г. след консултации можете да намерите тук.


   Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 след консултации можете да намерите тук. Приложения към доклада може да намерите тук.


   Документация с резултати от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати органи и лица по екологична оценка на ПУРБ можете де намерите тук. Приложенията можете да намерите тук.


   Резюме на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016-2021г.  и приложения към него можете да намерите тук и приложения тук.


   Публикувано на 13.12.2016 год.

 

Обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на План за управление на речните басейни и приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост и проекта на ПУРБ

 

Забележка от 04.11.2016 г.:

Във връзка с отстраняване на техническа грешка, допусната по отношение на картния материал в приложението към доклада за оценка на степента на въздействие, срокът за депозиране на мотивираните писмени становища по доклада за екологична оценка и приложенията към него  се удължава до 05.12.2016 г.

 

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за  провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г., съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

Басейнова дирекция „Дунавски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни  (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г. и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на ПУРБ върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Дунавски РБУ, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на съобщението можете да намерите тук.

Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 можете да намерите тук, Приложение № 1 може да намерите тук; Приложение № 2 може да намерите тук; Приложение № 3 може да намерите тук; Приложение № 4 може да намерите тук; Приложение № 5 може да намерите тук; Приложение № 6 може да намерите тук.

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г. можете да намерите тук

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г. можете да намерите тук. Приложения към доклада може да намерите тук.

 

Документите са публикувани и на уеб-страницата на МОСВ

 

Крайна дата за изразяване на становища: 05.12.2016 г. (включително)

Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60, П.К. 1237, по факс: 064 803 342, по електронна поща: dunavbd@bddr.org или чрез формата за обратна връзка на интернет страницата на БДДР на адрес http://www.bd-dunav.org/contact/.

----------------------------------------------------------

Отменя се общественото обсъждане насрочено за 30.11.2016 г и се обявява нова дата за обществено обсъждане - на 6.12.2016 г. от 10:30 часа в Заседателна зала на БДДР, адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, етаж 7  ще се проведе обществено обсъждане на ДЕО, в т.ч. ДОСВ и проекта на ПУРБ на ДРБУ. Всички заинтересовани страни в управлението на водите в Дунавски район са добре дошли да се включат и да изразят на място своите становища и мнения.

-----------------------------------------------------------

Публикувано на: 04.11.2016 година

 

 

 

Обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на ПУРБ

Задание за обхват и съдържание на доклада за Екологична оценка