ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район

План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021г.

 приет с РЕШЕНИЕ № 1110 / 29.12.2016 год. на Министерски съвет

 

 

РЕШЕНИЕ № 1110 / 29.12.2016 год. на Министерски съвет за приемане на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление за периода 2016-2021 и националната програма за изпълнението му

 

 

Раздел 1. Описание на характеристиките на Дунавски район за басейново управление

Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

Раздел 3 - Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите

Раздел 4 - Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и на зоните за защита на водите

Раздел 5 - Списък на целите за опазване на околната среда

Раздел 6 - Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването

Раздел 7 - Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда

Раздел 8 - Актуализация на регистъра на всички подробни програми и планове в обхвата на Дунавски район за басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води

Раздел 9 - Информиране на обществеността и консултации

Раздел 10 - Трансгранична координация при актуализацията на План за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. в Дунавски район за басейново управление

Раздел 11 - Компетентни органи за управление на водите

Раздел 12 - Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга

Раздел 13 - Екологична оценка на ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г.