График и работна програма за актуализацията на ПУРБ

 Работната програма за актуализацията на ПУРБ и графикът за консултациите с обществеността, които трябв ада се проведат са изготвени и публикувани съгласно член 14 от Рамковата директива за водите (РДВ) и чл.168 „б” от Закона за водите.

РДВ установява обща рамка за устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси с цел постигане добро качествено и количествено състояние на водите. Постигането на основната цел на Директивата изисква разработване и прилагане на План за управление на речния басейн /ПУРБ/, неговата последваща актуализация, както и информирането на обществеността и провеждането на обществени консултации.

На основание чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и чл. 13 на РДВ, Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) изготвя ПУРБ за Дунавски район за басейново управление (РБУ), който се актуализира на всеки шест години. Ключова роля в този процес играят консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се извършват на различните етапи от разработване и актуализиране на ПУРБ. За да се осигури участието на широката общественост, включително на водоползвателите, в управлението на речните басейни, е необходимо наличието на подходяща информация за планираните мерки, както и докладване за напредъка, постигнат при тяхното прилагане, с оглед широката общественост да се включи преди да бъде прието окончателното решение за необходимите мерки.

Първият ПУРБ за ДРБУ беше публикуван през 2010г. и обхваща периода до 2015г. Настоящата работна програма и графикът за консултации включват дейностите по актуализацията на действащият ПУРБ2010 и изготвянето на ПУРБ за Дунавски РБУ за периода 2016-2021г.

 

Работна програма за актуализация на ПУРБ в Дунавски басейн и график на консултациите с обществеността

 

За по-подробна информация:

Работна програма за актуализация на ПУРБ 

График за консултации с обществеността