Значими проблеми при управление на водите 2016-2021

Значимите проблеми при управлението на водите са идентифицирани на базата на обстоен анализ на натиска от човешка дейност върху водите и констатираните  в резултат на този натиск въздействия.

Публикуваният по-долу документ "Междинен преглед на значими проблеми при управление на водите в Дунавски район"  и приложенията към него са на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, мнения и предложения за срок от 6 месеца - до 01.06.2015г.  

Дата на публикуване: 28.11.2014

 

Основен документ:

 

Междинен преглед на установени значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление

 

Приложения и карти

 

А. Приложения:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Б. Карти: