Раздел 1. Описание на характеристиките на Дунавски район за басейново управление

 

 

Приложения към Раздел 1

 

 

Карти към Раздел 1